Właściwie każdy pacjent, który rozpoczyna, jest w trakcie lub kończy swoje leczenie ortodontyczne zastanawia się, co dzieje się z jego dokumentacją medyczną. Jak, gdzie i ile czasu będzie przechowywana? Czy będzie miał do niej wgląd? Kiedy można zapoznać się z ortodontyczną dokumentacją medyczną? Czy klinika może odmówić wglądu do dokumentacji? Poniżej przedstawiamy wszystkie najważniejsze informacje.

Ortodontyczna dokumentacja medyczna – podstawa prawna

W polskim prawie istnieje akt mówiący o prawach pacjenta. Jest to Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jej główne założenie zostało zawarte już w artykule 2:

art. 2 Przestrzeganie praw pacjent określonych w ustawie jest obowiązkiem organów władzy publicznej właściwych w zakresie ochrony zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, osób wykonujących zawód medyczny oraz innych osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

W skrócie mówiąc oznacza to, że niezależnie, czy prowadzimy leczenie w placówce państwowej, czy prywatnej, prawa pacjenta zawsze muszą być przestrzegane przez ich pracowników. Jednocześnie, zapisy ustawy są nadrzędne wobec regulaminów przychodni, czy innych wewnętrznych ustaleń. Każda placówka może mieć oczywiście wewnętrze regulacje dotyczące danej przychodni, czy sieci przychodni, ale nie mogą one być niezgodne z zapisami ustawy. Ten akt prawny zakłada jednak, że przychodnie mogą samodzielnie precyzować niektóre kwestie, ale tylko w tych przypadkach, na które zezwala ustawa.

Prawa pacjenta a dokumentacja medyczna

Każda placówka medyczna, udzielająca świadczeń na rzecz pacjentów, ma obowiązek prowadzić odpowiednią dokumentację medyczna dla wszystkich pacjentów. Dokumentacja ta tworzona jest zarówno na potrzeby samej przychodni, jak i pacjentów. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej określa artykuł 23 wcześniej wspomnianej ustawy:

art. 23. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Oznacza to, że każdy pacjent ma prawo znać informacje o swoim obecnym stanie zdrowia, a także jakie badania zostały przeprowadzone i jaki jest ich wynik. Taka dokumentacja może być udostępniona nie tylko samemu pacjentowi, ale również przedstawicielowi ustawowemu, czyli mówiąc inaczej rodzicom lub opiekunom prawnym osób poniżej 18 r.ż., a także każdej innej osobie upoważnionej przez pacjenta. Wypełniając dokumenty w przychodniach bardzo często pojawia się punkt mówiący o tym, komu chcemy udostępnić naszą dokumentację medyczną, więc znamy to z doświadczenia.

Dostęp do ortodontycznej dokumentacji medycznej

Na tym etapie warto zaznaczyć, czym jest owy dostęp do dokumentacji medycznej i czego może żądać pacjent w placówce medycznej. Dostęp do dokumentacji medycznej oznacza:

  1. Wgląd do dokumentów w placówce medycznej, daje możliwość przeczytania dokumentów, czy zapoznania się z treścią z nośników informacji (płyty CD, zdjęcia) w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych
  2. Sporządzenie przez placówkę medyczną kopii, wydruku, opisu, czy wyciągu z ortodontycznej dokumentacji medycznej
  3. Udostępnianie informacji o stanie zdrowia i leczeniu na informatycznym nośniku danych
  4. Udostępnienie dokumentacji poprzez sporządzenie kopii w formie skanu, czyli odwzorowania cyfrowego. To jest właśnie jedna z tych sytuacji, gdzie ustawa pozwala na doprecyzowanie takiej możliwości przez wewnętrzne regulaminy placówek medycznych

Czy placówka medyczna może zażądać opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej?

Odpowiedź brzmi: tak. W przypadku, gdy potrzebujemy kopii dokumentacji medycznej, wykonanej na nośniku informatycznym, czy w innej formie, za sporządzenie odpisu, czy wyciągu placówka medyczna może poprosić o dodatkową opłatę. Nie jest to oczywiście regułą, ale nie powinniśmy się zdziwić, gdy znajdziemy się w takiej sytuacji. Ustawa nie określa dokładnie kwoty, o jaką może poprosić placówka medyczna, ponieważ zależna jest ona od kilku zmiennych, ale przedstawia górną granicę. Ważnym jest, aby pamiętać, że żadna placówka medyczna nie może odmówić pacjentowi wglądu do jego dokumentacji medycznej.

legale steroide für Bodybuilder und Sportler

YouTube
YouTube
Instagram